Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

DYREKTOR INSTYTUTU - PROF. ZW. DR HAB. JANUSZ BILSKI

DYREKTOR Instytutu Gospodarki Międzynarodowej

Kierownik studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

pokój: B201 (wejście przez pokój B202)
tel.: +48 42 635 50 66
e-mail: jbilski@uni.lodz.pl 

Doktorat: "Unia walutowa EWG i jej wpływ na stosunki płatnicze Wschód - Zachód 1976"

Habilitacja: "ESW - cele, mechanizmy, konsekwencje dla suwerenności walutowej EWG", 1989

2012

 1. Publikacje w czasopismach (afiliacja UŁ)
  1. Bilski Janusz (2012) Proces tworzenia pieniadza międzynarodowego w Europie w Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, " Acta universitatis lodziensis Folia Eoconomica ", 264, ss: 35-51, ISSN: 02086018, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
  2. Bilski Janusz (2012) Polityka stopy procentowejw świetle teorii ekonomicznych. wnioski dla Polski w Globalne aspekty kryzysu strefy euro, " Acta universitatis lodziensis Folia Oeconomica", 273, ss: 7-18, ISSN: 02086018, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 2. Redagowanie numeru lub tomu czasopisma
  1. Bilski Janusz, ewa Feder-Sempach (2012) Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, " Acta universitatis lodziensis Folia Oeconomica", 264, ss: 5-193, ISSN: 02086018, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
  2. Bilski Janusz, agnieszka Kłysik-Uryszek (2012) Globalne aspekty kryzysu strefy euro, " Acta universitatis lodziensis Folia Oeconomica", 273, ss: 5-395, ISSN: 02086018, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 3. Monografie naukowe - autorstwo lub współautorstwo monografii
  1. Bilski Janusz, Małgorzata Janicka, Iwona Maciejczyk- Bujnowicz, Piotr Wdowiński (2012) Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, l. stron: 206, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-208-2050-8; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 4. Pozostałe wyniki badań naukowych
  1. Bilski Janusz (2012), Grecję mogą uratować dwie waluty, Rzeczpospolita, ss: 11-12, ISSN: 0208-9130; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych

2011

 1. Publikacje w czasopismach ( afiliacja UŁ)
  1. Bilski Janusz (2011) Dolaryzacja w gospodarce światowej- przyczyny, rodzaje, "ZeszytyNaukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 179, ss: 19-32, ISSN: 1689-7374, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 2. Monografie naukowe - autorstwo lub współautorstwo monografii
  1. Bilski Janusz, Małgorzata Janicka (2011) Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro, CeDeWuPL Wydawnictwo Fachowe , Warszawa, l. stron: 304, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7556-409-9; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
  2. Bilski Janusz, Małgorzata Janicka (2011) Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro, Wzrost gospodarczyi finanse międzynarodowe red.CeDeWu Pl, Warszawa, l. stron: 304, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7351-423-2; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 3. Pozostałe wyniki badań naukowych
  1. Bilski Janusz (2011), Unia walutowa czas na zmiany wEkonomia & rynek, Rzeczpospolita, ss: 14-14, ISSN: 0208-9130; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych,
 4. Czynne uczestnictwo w konferencji (prezentacja referatu)
  1. "Pieniądz, polityka a wzrost gospodarczy", Radom, 06-2011; organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Politechniki Radomskiej; referat: Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro;
  2. "Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji", Poznań, 09-2011; organizator: Katedra handlu Międzynarodowego Uniwersytet Ekonomiczny Poznań; referat: Dolaryzacja w gospodarce światowe - przyczyny, rodzaje;

2010

 1. Publikacje w czasopismach ( afiliacja UŁ)
  1. Bilski Janusz (2011) Dolaryzacja w gospodarce światowej- przyczyny, rodzaje, "ZeszytyNaukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 179, ss: 19-32, ISSN: 1689-7374, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych
 2. Monografie naukowe - autorstwo lub współautorstwo monografii
  1. Bilski Janusz, Małgorzata Janicka (2011) Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro, CeDeWuPL Wydawnictwo Fachowe , Warszawa, l. stron: 304, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7556-409-9; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
  2. Bilski Janusz, Małgorzata Janicka (2011) Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro, Wzrost gospodarczyi finanse międzynarodowe red.CeDeWu Pl, Warszawa, l. stron: 304, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7351-423-2; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych.
 3. Pozostałe wyniki badań naukowych
  1. Bilski Janusz (2011), Unia walutowa czas na zmiany wEkonomia & rynek, Rzeczpospolita, ss: 14-14, ISSN: 0208-9130; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Zakład Finansów Międzynarodowych,
 4. Czynne uczestnictwo w konferencji (prezentacja referatu)
  1. "Pieniądz, polityka a wzrost gospodarczy", Radom, 06-2011; organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Politechniki Radomskiej; referat: Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro;
  2. "Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji", Poznań, 09-2011; organizator: Katedra handlu Międzynarodowego Uniwersytet Ekonomiczny Poznań; referat: Dolaryzacja w gospodarce światowe - przyczyny, rodzaje;

2009

 1. Publikacje w czasopismach (wymagana afiliacja UŁ)
  1. , Małgorzata Janicka (2009) Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II, "Ekonomista", 1, ss: 92-109, ISSN: 0013-3205, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny,
 2. Pozostałe wyniki badań naukowych
  1. (2009), Nie bójmy si węża walutowego Racjonalna droga do euro, Rzeczpospolita , ss: 4-4, ISSN: 0208-9130; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
 3. Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism naukowych
  1. "Central European Review of Economics& Finance Politechnika Radomska", o zasięgu międzynarodowym, stanowisko: czołnek rady programowejw roku 2009;

 

 • Programy i metody walki z inflację w EWG, Zeszyty Naukowe UŁ nr 3, 1976, s. 139-156
 • Losy węża walutowego, „Rynki Zagraniczne” nr 51, 1977, s. 1-2
 • Podwójne rynki dewizowe w Europie Zachodniej, „Rynki Zagraniczne” nr 88-89, 1977, s. 3-4
 • Polsko-zachodnioniemiecki bank we Frankfurcie, „Rynki Zagraniczne” nr 28, 1978, s. 3-4
 • Działalność kredytowa Mitteleuropaeische Handelsbank A.G., „Rynki Zagraniczne” nr 36-37, 1978, s. 6
 • Koncepcje unii walutowej w EWG, „Ekonomista” nr l, 1979, s. 202-211
 • Mechanizmy rynkowe w zarządzaniu gospodarką, „Handel Zagraniczny” nr 10-12, 1981, s. 22-23
 • System kursów walutowych w EWG, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Nr 8, UŁ 1981, s. 23-37
 • Integracja walutowa w EWG. Kryzys i reforma światowego systemu walutowego, skrypt SGPiS, Warszawa 1982, s. 1-71
 • Otnoszenija stran-czlenow SEW w zapadnym predprijatiam i mieżdunarodnym organizacjam, artykuł w materiałach pokonferencyjnych „Wnutriennyje i wniesznyje faktory intensywnogo razwitia ewropejskich stran-czlenow SEW, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt 1986, współautor: J.Dzikowska-Zawirska, W.Włodarczyk-Guzek, udział 3.Bliskiego – 1/3 opracowania, s. 199-216
 • Im szybciej, tym lepiej, „Polityka -Eksport-Import” nr 18, 1987, s. 13, 15
 • EWG i RWPG - strefy preferencji ekonomicznej, [w:] Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej, materiały konferencyjne UŁ, Łódź 1986, s. 148-161
 • Convertibility of the Zloty, Inter-Polcom. Foreign Investments in Poland, 1988, nr 3, s. 13
 • Europejski System Walutowy - cele, mechanizmy, konsekwencje dla suwerenności walutowej EWG - praca habilitacyjna, wyd. UŁ 1989
 • Europejski System Walutowy – implikacje dla suwerenności walutowej EWG, [w:] red. A.Marszałek, P.Samecki, Integracja w Europie. Problemy. Przemiany, Perspektywy, wyd. UŁ, Łódź 1989, s. 363-377
 • Funkcjonowanie giełd towarowych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa”, PWE, Warszawa 1990, nr 13, 14
 • Działalność biur maklerskich na rynku rolnym, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 1,1993
 • Prywatyzacja a rynek kapitałowy, [w:] Stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą w warunkach gospodarki rynkowej, red. W.Włodarczyk-Guzek, Wyd. Czarno na Białym, Łódź 1995, s. 29-35
 • Finansowe aspekty transakcji terminowych, „Giełda Towarowa”, Gdańsk 1999, nr 1
 • Prywatyzacja a rynek kapitałowy, „Życie Gospodarcze”, nr 52, 1994
 • Perspektywy bipolarnego systemu walutowego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 136, Łódź 1995, s. 5-14
 • Uczestnictwo Polski w unii walutowej – perspektywy, [w:] red. J.Bilski, Unia Gospodarcza i Walutowa oraz kryteria konwergencji, Instytut Europejski, Łódź 1998,s. 67
 • Polityka walutowa Unii Europejskiej, [w:] red. A. Marszałek, Integracja Europejska, Wyd. UŁ, Łódź 1997, s. 341-370
 • Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce, doświadczenia państw Unii Europejskiej, [w:] Warunki uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, red. J.Bilski, M.Janicka, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999, s. 24
 • Mechanizm kursu walutowego i jego wpływ na warunki wymiany z zagranicą, [w:] Transformacja handlu zagranicznego w Polsce, red. M. Gorynia, J.Schroeder, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s
 • Otwieranie krajowych rynków finansowych, sekwencje liberalizacji, [w:] Procesy dostosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 25-35
 • Ewolucja polityki kursu walutowego, [w:] Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziołek, ŁTN, Łódź 2001, s. 13-20
 • The process of the capital movements liberalization and its consequences for Poland, [w:] Development Perspectives for the Less Developed Regions of Europe, Preveza 2001, s. 73-84
 • Z czego wynika nieomylność Rady Polityki Pieniężnej?, „Gazeta Bankowa” nr 33/2001, s. 25-26
 • Polski system walutowy. Ocena skuteczności działania, ”Bank i Kredyt” nr 12, 1999
 • Czas na rozwagę, „Gazeta Bankowa” nr 19, 2000, s. 26
 • Złoty – cień euro?, „Gazeta Bankowa” nr 12/2001, s. 33-35
 • Liberalizacja polskiego rynku usług finansowych, [w:] Aktualne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica Nr 158, 2002, s. 3-13
 • Polityka kursu walutowego w okresie transformacji, [w] Strategia przedsiębiorstw na rynku zagranicznym. Implikacje dla Polski, red. E. Najlepszy, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002, s. 30-39
 • Historia integracji monetarnej, [w:] Procesy integracji w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej, praca zb. pod red. J. Bilski, A. Midera, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 235-246
 • Założenia teorii optymalnego obszaru walutowego – wnioski dla Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 180, Łódź 2004, s. 5-14
 • Międzynarodowy system walutowy [w:] Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. nauk. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004, s. 305-352
 • The overshooting Results in Poland in 1999-2000, [w:] Enlarged Europe and Regional Dispoarties, TEI Preveza 2004, s. 161-167
 • Monetarne funkcje dolara i euro we współczesnym systemie walutowym, [w:] Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka Światowa na progu XXI wieku, pod red. J.Bilski, A.Kłysik-Uryszek, Łódź 2005, I t., s. 23-36
 • Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych, [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. nauk. E. Najlepszy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 416-424
 • Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006, ss. 281.
 • Janusz Bilski, Małgorzata Janicka Factors Restricting Access to Banking Services for the SME Sector in Poland
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,  REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES  ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2006
 • Polska w ERM II – korzyści i zagrożenia ,[w:] Unia Europejska w gospodarce światowej, red. Bilski J., ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 209, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 37-46,
  afiliacja – Uniwersytet Łódzki
 • Unie, bloki, strefy walutowe we współczesnej gospodarce, [w:] Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. nauk. J. Schroeder, B. Stępień, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU, Poznań 2007, s. 173-183.
  Afiliacja – Uniwersytet Łódzki
 • Unia Europejska w gospodarce światowej, red. Bilski J., Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 209, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 413,
  afiliacja – Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Bilski, Małgorzata Janicka Gold in the international monetary system w: „Meeting Global Challenges” edited by Krystyna Żołądkiewicz, Tomasz Michałowski; reviewer – Mirosław Szreder, Working Papers, Institute of International Business, University of Gdańsk, No. 25, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, str. 189-201
 • Bilski Janusz, Janicka Małgorzata „Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II”, „Ekonomista” nr 1/2009, str. 92-109 
 • Janusz Bilski, Małgorzata Janicka Archives of Economic History Volume XX No 2 July - December 2008  Conditions and Prospects of Introducing the Polish zloty to ERM II
 • Korelacje kursów EUR, USD, PLN w perspektywie udziału złotego w ERM II (praca opublikowana w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego) 
 • The euro, US dollar and Polish zloty exchange rate correlations in view of the inclusion of the Polish currency into the ERM II system

 

 • Bariery w korzystaniu z usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, praca będzie wydana w 2006 r. w wyd. UŁ. Jest to fragment opracowywanego projektu badawczego KBN nr 2H02C05024. Kierownik projektu J.Bilski
 • Recenzja dla Senatu RP Ustawy o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, 2002 r
 • Recenzje książek, prac habilitacyjnych i doktorskich: A. Marszałek, Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji walutowej, wyd. Instytut Europejski, Łódź 2001
 • Z. Szczakowski, Transformacja systemowa w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2003.
 • E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, 2000
 • D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2003
 • J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, wyd. Uniwersytet Gdański, Sopot 2005
 • M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006
 • K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000. (recenzja opublikowana w „Ekonomista” nr 4/2000), s. 592
 • P. Bożyk, Zagraniczne i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003
 • K. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2003
 • W. Feliniak, Rynki hurtowe artykułów rolno-spoŜywczych w kontekście integracji Polski z UE, Uniwersytet Łódzki 1999
 • D.J. Klonowski, Venture Capital in Poland a New Method of Financing Polish Enterpricess, SGH 2000
 • T. Miziołek, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Uniwersytet Łódzki 2000
 • S. Antkiewicz, Akcje i obligacje jako instrument długoterminowego funduszu polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański 2001
 • P Śliwiński, Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego, długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002
 • M. Pietraszewski, Finansowanie rozwoju msp przez fundusze venture capital, Uniwersytet Łódzki 2004.

Zajęcia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz na specjalności przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych:

FINANSE MIEDZYNARODOWE
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STREFY EURO
UNIE I STREFY WALUTOWE 

Zajęcia na specjalności Rynek kapitałowy

ZARZADZĄDZANIE FINANSAMI NA RYNKU MIEDZYNARODOWYM

Zajęcia na studiach podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

PODSTAWY INTEGRACJI MONETARNEJ

Międzynarodowy system walutowy, światowe rynki walutowe, polski system walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa - integracja walutowa, kursy walutowe, teorie kursów walutowych

Sport, historia, literatura.

Materiały dydaktyczne dla studentów

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź