Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

O INSTYTUCIE

Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej: Prof. dr hab. Janusz Bilski, prof. zw. UŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Międzynarodowej: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ


W strukturze Instytutu Gospodarki Międzynarodowej funkcjonują dwie katedry:

 

1. Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych (KFiIM) - kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ:

 • Prof. dr hab.  Janusz Bilski
 • Dr Ewa Feder - Sempach
 • Dr Iwona Maciejczyk - Bujnowicz
 • Dr hab. Tomasz Miziołek, prof. nadzw. UŁ
 • Dr Marcin Konarski
 • Mgr Ewa Stawasz

 

2. Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego (KBiHM) - kierownik: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. nadzw. UŁ.

 • Dr hab. inż. Tomasz Motowidlak, prof. nadzw. . UŁ
 • Dr hab. Joanna Bogołębska, prof. nadzw. UŁ
 • Dr Aleksandra Nacewska - Twardowska
 • mgr Dominika Brózda
 • mgr Klaudia Zielińska

Doktoranci Katedry MSG:

 • mgr Jan Żelazny
 • mgr Michał Laskowski
 • mgr Stanisław Aleksandrow
 • mgr Renata Tomaszewska
 • mgr Marcin Złoty
 • mgr Karina Grabowska
 • mgr Karolina Anielak
 • mgr Jarosław Zagórny

Instytut GM liczy 13 pracowników oraz 8 doktorantów.

 

 


 Szczegółowe informacje o kierunku, pracownikach, publikacjach, projektach etc. znajdują się w zakładkach na stronie Instytutu.

 

ZAPRASZAMY!

Pracownicy obecnego Instytutu GM w ciągu ostatnich lat prowadzili liczne prace badawcze i intensywnie podnosili (i nadal podnoszą) swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie naukowe. W okresie 2008-2013 zaszły w tym zakresie istotne zmiany:

Habilitacje:

 1. dr hab. Joanna Bogołębska (2015)
 2. dr hab. Tomasz Miziołek (2014)
 3. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska (2013)
 4. dr hab. inż. Tomasz Motowidlak, prof. nadzw. UŁ (2012)
 5. dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ (2011)

Doktoraty:

 1. dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (2012) 
 2. dr Ewa Feder-Sempach (2010)
 3. dr Marcin Konarski (2010)
 4. dr Agnieszka Kłysik-Uryszek (2010)

Zgodnie z danymi przygotowywanymi na potrzeby parametryzacji MNiSW Katedra MSG w okresie 2009–2012 uzyskała 394 punkty za publikacje (liczące co najmniej 6 pkt.), co daje jej trzecie miejsce w grupie samodzielnych katedr i instytutów funkcjonujących na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Katedra MSG zajęła również trzecie miejsce w ww. okresie jeśli chodzi o liczbę punktów za publikacje przypadającą na jednego pracownika w roku (7 pkt.) w tej samej kategorii.

Obecny Instytut GM jest inicjatorem i jednym z członków-założycieli Konsorcjum Naukowego „Międzynarodowe Rynki Finansowe” (w jego skład wchodzą ponadto jednostki z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Koordynatorami umowy z ramienia Instytutu GM są prof. zw. dr hab. Janusz Bilski oraz prof. nadzw. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka. Umowa konstytuująca ww. konsorcjum jest właśnie w toku finalizowania.

Katedra MSG realizowała i realizuje projekty naukowe KBN, MNiSW, NCN, NBP, MSZ, których tematyka jest wprost związana ze specjalnością naukową pracowników Katedry, zaś ich rezultaty wzbogacają ofertę dydaktyczną. Wśród nich (przykłady z lat 2008-2013):

             1. „Strategie ekspansji korporacji transnarodowych – kreowanie globalnych systemów produkcyjnych”,  nr 505/0568, 2008,  Komitet Badań Naukowych kierownik: dr Magdalena Rosińska-Bukowska.

 
             2. “Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na zmiany kursu walutowego w wybranych reżimach kursowych w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro”; 1581/B/H03/2009/37, MNiSW, 30.09.2009 – 30.09.2011 – (kierownik: prof. Janusz Bilski, wykonawcy: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ, dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz oraz dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ (Instytut Ekonometrii).

             Efektem projektu jest książka "Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny" wydana w PWE, za którą autorzy otrzymali w 2013 roku Nagrodę Rektora UŁ III stopnia;         
 

            3. „Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej”, Narodowy Bank Polski, 01.01.2012 – 31.12.2012 – (kierownik: prof. Janusz Bilski, wykonawcy: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ, dr Marcin Konarski).

             Efektem projektu jest monografia "Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej" opublikowana przez NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/materialy_i_studia/2013.html;

 
             4. „Wpływ importu kapitału na wzrost gospodarczy Polski”, Narodowe Centrum Nauki, projekt zatwierdzony do finansowania w ramach konkursu Opus 5 (realizacja 2014-2015) – (kierownik: prof. Janusz Bilski, wykonawcy: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ, dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz oraz dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ (Instytut Ekonometrii); 
 

            5. „Wpływ wielkich korporacji na stosunki międzynarodowe: przykłady i metody wpływania na decyzje podejmowane przez państwa i organizacje międzynarodowe”, projekt sfinansowany przez Departament Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (grudzień 2013) – (kierownik: dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska).

 

Ponadto pracownicy Katedry MSG aktywnie realizują projekty z badań własnych realizowanych na UŁ oraz programów finansowania badań młodych naukowców w efekcie, których powstają m. in. prace awansowe.

Część pracowników Instytutu GM funkcjonuje równolegle w sektorze biznesu, dzięki czemu prowadzone zajęcia wzbogacane są o aspekty o charakterze praktycznym. Przekłada się to także na zakres tematyczny prac dyplomowych – studenci mają możliwość przygotowywania praktycznych case study.

Prof. Tomasz Miziołek jest znanym w skali krajowej i cenionym ekspertem w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w tematyce jego rozprawy habilitacyjnej, ale także w licznych artykułach o charakterze publicystycznym i prowadzonej przez niego profesjonalnej autorskiej stronie internetowej (http://www.etf.com.pl/).

Jeszcze jako Katedra MSG Instytut zainicjował współpracę z firmą Thomson Reuters, obecnie opiekuje się umową o współpracy z Thomson Reuters (jako jedna z dwóch uczelni w Polsce). Z ramienia Katedry współpracę koordynuje dr Ewa Feder-Sempach. Dzięki tej umowie funkcjonuje dostęp do serwisu Thomson Reuters, na bazie którego prowadzone są unikatowe w skali kraju zajęcia o charakterze praktycznym: Akademia Thomson Reuters i Dealing room.

Jak wskazano powyżej, część pracowników Instytutu GM oprócz pracy naukowo-dydaktycznej prowadzonej na Uczelni, funkcjonuje również w sektorze biznesu. Dzięki temu połączeniu jest możliwe istotne wzbogacenie oferty dydaktycznej o elementy praktyczne, pozwalające poszerzyć zakres konkretnych umiejętności absolwentów studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 
 Ponadto Instytut wprost współpracuje z uznanymi instytucjami finansowymi działającymi nie tylko na rynkach krajowych, ale także międzynarodowych, w których pracują absolwenci kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wśród nich można wymienić następujące:

 -          Avallon Fundusz Inwestycyjny,

 -          mBank (niegdyś BRE Bank),

 -          NBP (w tym Centrum Informacji o Euro zlokalizowane w Łodzi).

 
  Absolwenci kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze zainteresowani problematyką finansów międzynarodowych odbywają w ww. instytucjach staże i praktyki, najlepsi znajdują w nich także zatrudnienie.

W zamierzeniach Instytutu znajduje się uruchomienie programu przygotowywania prac dyplomowych we współpracy z biznesem - opracowywanie case study na zdefiniowane zapotrzebowanie konkretnej firmy.

Pracownicy Instytutu GM prowadzą zajęcia (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, seminaria) przede wszystkim na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz finanse międzynarodowe, realizują także zajęcia na innych kierunkach studiów funkcjonujących na wydziale i na innych wydziałach. Samodzielni pracownicy katedry prowadzą seminaria doktorskie i zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia.

Katedra MSG opiekuje się specjalnością kierunkową realizowaną na studiach stacjonarnych I stopnia „Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych” oraz studiami stacjonarnymi pierwszego stopnia ze specjalnością od pierwszego roku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność Finanse międzynarodowe”.

Jako Katedra MSG Instytut przez siedem kolejnych edycji realizował prestiżowy projekt dydaktyczny finansowany przez Narodowy Bank Polski – studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Studia te cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy,  zajęcia na nich prowadzone były przede wszystkim przez pracowników Katedry MSG. Poziom merytoryczny i przygotowanie pracowników oceniane były bardzo wysoko przez uczestników studiów, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach zajęć zamieszczanych w anonimowo przeprowadzanych ankietach. Prowadzony projekt dydaktyczny oddziałowywał także na działalność naukową pracowników katedry. W jego efekcie powstały publikacje o charakterze naukowym, które zawierały rezultaty badań naukowych dydaktyków (będące pochodną realizowanych zajęć).

W 2016 roku Narodowy Bank Polski odstąpił od finansowania studiów i tym samym zamknięto kierunek.

W ramach podnoszenia jakości dydaktyki Katedra MSG (obecny Instytut GM) zainicjowała powstanie projektu Krajowego konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych – Katedra MSG jest jednym z głównych pomysłodawców tego przedsięwzięcia, a także jego koordynatorem. Z ramienia katedry pieczę nad konkursem sprawuje prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska. W założeniach Konkurs ma być przeprowadzany na wszystkich siedmiu uczelniach, na których funkcjonuje kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Obecnie trwa III edycja konkursu (szczegóły)

Instytut GM bardzo aktywnie funkcjonuje w sferze organizacyjnej. Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie można zaliczyć:

1.   Cykliczne konferencje naukowe o charakterze międzynarodowym poświęcone problematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów międzynarodowych i problematyki strefy euro.

W okresie 2008–2016 zostały zorganizowane konferencje:

-        VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielka Brytania, Szwecja i Polska w strefie euro? – analiza porównawcza. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” – listopad 2010,

-        IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne aspekty kryzysu strefy euro” – listopad  2012. 

-    X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy finansów międzynarodowych" - 17-18 listopada 2014 pod honorowym patronatem prof. Marka Belki.

-    KONFERENCJA NAUKOWA „Aktualne problemy tworzenia i funkcjonowania UGiW” zorganizowana w ramach projektu Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
realizowanego z
Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (13.06.2015 r.)

-    KONFERENCJA NAUKOWA „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” zorganizowana w ramach projektu Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
realizowanego z
Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (11.06.2016 r.)

Konferencje (2010, 2012,2015, 2016) zorganizowano we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz z Technological Educational Institute of Epirus (Grecja).

2.      Konferencje dydaktyczneKatedra MSG zorganizowała dotąd dwie konferencje dydaktyczne. Zaproszeni na nie zostali przedstawiciele sześciu pozostałych uczelni, na których funkcjonuje kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • 25.11.2008 – Konferencja dydaktyczna zorganizowana przez Katedrę MSG dotycząca  wymiany doświadczeń dydaktycznych i programowych, w tym dotyczących prowadzenia studiów w języku angielskim;
 • 12.01.2009 – Konferencja dydaktyczna zorganizowana przez  Katedrę MSG dotycząca  prezentacji zmian w  programach studiów oraz rekrutacji na kierunek MSG.

 

3. Konkurs wiedzy o euro dla uczniów szkół średnich

Obecnie trwa II edycja konkursu (szczegóły)

W 2011 roku Katedra MSG we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi, przeprowadziła I edycję konkursu „Euro coraz bliżej”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego, a jego głównym celem było upowszechnienie wśród licealistów wiedzy o historii wprowadzania oraz sposobie funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe (laptop i notebooki) oraz wzięli udział w wyjeździe do Frankfurtu nad Menem (tam uczestniczyli w sesji informacyjnej zorganizowanej w Europejskim Banku Centralnym oraz zwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych).

Pokłosiem konkursu była ogólnopolska konferencja kół naukowych „Co z tą strefą euro? Geneza i perspektywy rozwoju euro” zorganizowana przez SKN TIAL w grudniu 2011r. podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, zaś pracownicy Katedry MSG wzięli udział w zorganizowanym wówczas panelu dyskusyjnym (przewodniczyła dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. UŁ, ponadto w dyskusji udział wzięli: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski, dr Ewa Feder-Sempach i dr Marcin Konarski).

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź