Czwartek, 15 kwietnia 2021, tydzień nieparzysty (15)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

AKTUALNOŚCI

DR HAB. MAŁGORZATA JANICKA, PROF. UŁ, KIEROWNIK KATEDRY FIIM

DR HAB. MAŁGORZATA JANICKA, PROF. UŁ

Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej

Kierownik Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Kierownik Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ  www.cbik.uni.lodz.pl


pokój: C215
tel.: +48 42 635 50 66
e-mail: malgorzata.janicka@uni.lodz.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2199-0093

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=l09SDqAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Janicka3

 

Dostępne teksty publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Janicka3/publications


 • Kierownik Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Międzynarodowej
 • Kierownik Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ  www.cbik.uni.lodz.pl
 • Kierownik Konsorcjum Naukowego „Międzynarodowe rynki finansowe”
 • Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej kierunku Finanse międzynarodowe
 • Przewodnicząca VI Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie finansów
 • Członek Rady Konsultacyjnej kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Członek Rektorskiej Odwoławczej Komisji Oceniającej

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, https://www.researchgate.net/publication/315691695_Liberalizacja_przeplywow_kapitalowych_w_gospodarce_swiatowej_Przypadek_Polski

Bilski J., Janicka M., Maciejczyk-Bujnowicz I., Wdowiński P., Import kapitału a sfera realna gospodarki, PWE Warszawa 2018

Bilski J., Janicka M., Miziołek T., Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2016 https://www.researchgate.net/publication/315691835_Podstawy_funkcjonowania_rynku_finansowego_Unii_Europejskiej_Wyzwania_zrownowazonego_rozwoju

Janicka M., Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Lata 1990-1996,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2000 praca zbiorowa (red.) J. Bilski, Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE Warszawa 2012, współautor roz. II (str. 13-55) i roz. IV (str. 161-198), ISBN 978-83-208-2050-8

Janicka M., Mechanizmy działania strefy euro a uwarunkowania wybuchu kryzysu finansowego w strefie w: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, str. 149-159, ISSN 1899-6256,  DOI: 10.14746/rie.2018.12.10

Janicka M., Sustainable Growth of International Financial Markets in the Context of International Capital Flows in: Central European Review of Economics & Finance 2018, Vol. 23, No. 1, ISSN: 2082-8500, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics, Radom, pp. 35-49    DOI:https://doi.org/10.24136/ceref.2018.003

Janicka M., Capital Market Union – Perspectives on Changes in the Financial System Model in the European Union in: Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 2018, No. 1(333)  ISSN: 0208-6018 Lodz    DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.333.13,    pp. 195-206

Janicka M., Kierunki przepływów kapitałowych we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym w:  Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 8 „Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego”   ISSN 2300-5254   DOI: 10.18559/SOEP.2017.8.5  str. 68-85

Janicka M., Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2014 w: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański (red.), „International Business and Global Economy – Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, nr 35/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISSN 2300-6102, str. 357-369

Janicka M., Unia rynków kapitałowych - uwagi w dyskusji, w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 3 tom 2, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie” (red.) E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, str. 21-28, ISSN: 2081-2345

Janicka M., Financial Markets And The Challenges Of Sustainable Growth, "COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE", The Journal of University of Lodz, Volume 19, Number 2, str. 27-41, ISSN: 1508-2008, Lodz 2016

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0011

Janicka M., Lucas paradox in the light of neoclassical theory, "Central European Review of Economics & Finance", vol. 11, No 1, pp: 27-40, ISSN: 2082-8500, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics, Radom 2016, str. 27-40

Janicka M., Nierównowaga zewnętrzna w krajach strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 5 (316) , ss: 99-111, ISSN: 0208-6018, Łódź 2015

Bilski J., M. Janicka, Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji, "Studia Prawno-Ekonomiczne", XCVII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, str. 199-215, ISSN: 0081-6841, Łódź 2015, XCVII, ISSN: 0081-6841, str. 199-215 

Janicka M., Swoboda przepływu kapitałów we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym – uwagi do dyskusji w: R. Gawlik, M. Ulbrych (red.) „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania”, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae nr 1/2015, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015, ISSN 2081-2345, str. 163-175

Janicka M., Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012 w: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański (red.) „International Business and Global Economy – Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej” nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISSN 2300-6102, str. 675-686

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych wobec ewolucji międzynarodowego systemu walutowego w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk „Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, tom 1, str. 308-318, ISSN 1899-3192

Bilski J., M. Janicka, M. Konarski, Foreign Exchange Markets in Poland and in Sweden and Their Exchange Rates, w: (ed.) W. Trillenberg (Hrg.), A. Krysovatyy, Ye. Savelyev u.a. “Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-oekonimischen Globalisierung”, Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.v. Berlin, Reihe: Europaeische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik”, Nr. 32/2013, ISSN 1021-1993, Berlin 2013, str. 53-75      

Bilski J., M. Janicka, M. Konarski, Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej, Materiały i Studia, Zeszyt nr 291/2013, Narodowy Bank Polski, ISSN 2084–6258       

Janicka M., Kierunki przepływów kapitałowych w gospodarce światowej w: red. J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek, „Globalne aspekty kryzysu strefy euro”, Folia Oeconomica nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ISSN 0208-6018, str. 157-173

Janicka M., Nadzór na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej – próba reformy w: J. Bilski, E. Feder-Sempach „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 264, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ISSN 0208-6018, str. 125-137

Bilski J., M. Janicka, M. Konarski, The Polish Zloty and the Swedish Krona in the Prospects of the ERM II, “International Conference on Applied Economics”, Procedia Economics and Finance No. 1/2012 “The International Conference on Applied Economics (ICOAE), Uppsala, Sweden”, http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/1 , ISSN 2212-5671, str. 51-60

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych i liberalizacja usług finansowych jako czynniki warunkujące swobodę działania instytucji finansowych na globalnym rynku w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), „Problemy regionalizmu i globalizacji”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISSN 1899-3192, str. 199-209

Janicka M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec procesu liberalizacji przepływów finansowych w gospodarce światowej w: J. Schroeder, Ł. Plusiecki (red.), „Gospodarka międzynarodowa – wyzwania i nowe trendy”, Zeszyty Naukowe nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, ISSN 1609-7374, str. 107-118

Janicka M., Great Britain and the Euro Zone w: ed. by J. Bilski, E. Feder-Sempach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica No. 239/2010, The Mechanism of Functioning of EMU Euro Enlargement – the New Members Perspective, Lodz 2010, ISSN 0208-6018, str. 97-112

Janicka M., Nierównowaga globalna w perspektywie historycznej i współczesnej w: H. Treder, K. Żołądkiewicz „Wyzwania gospodarki globalnej”, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 28/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, ISSN 0208-6018, str. 241-254.

Janicka M., Determinanty przepływów kapitałowych w gospodarce światowej w: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego „Problemy współczesnej gospodarki światowej” nr 27, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, ISSN 1230-6444, str. 123-137.

Janicka M., Dążenie Polski do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej jako determinanta procesu liberalizacji przepływów kapitałowych, E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (red.), „Determinanty i wyzwania gospodarki światowej”, Zeszyty Naukowe nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISSN 1689-7374, str. 21-33.

Janicka M., Efektywność rynków finansowych – teoria a praktyka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ISSN 0208-6018, str. 169-182.

Bilski J., M. Janicka, Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II, „Ekonomista” nr 1/2009, ISSN 0013-3205, str. 91-109.

Bilski J., M. Janicka, Conditions and Prospects of Introducing the Polish zloty to ERM II, “Archives of Economic History”, Volume XX, No. 2, July-December 2008,  Athens 2008, ISSN 1108-7005, str. 47-65.

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych – korzyści i zagrożenia, “Bank i Kredyt” nr 3/2008 , Narodowy Bank Polski, ISSN 0137-5520, str. 34-49.

Bilski J., M. Janicka, Gold in the International Monetary System, Working Papers No. 25, Institute of International Business, University of Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISSN 1230-6444, str. 189-201.

Janicka M., Konsolidacja w sektorze usług bankowych Unii Europejskiej  w: J. Bilski (red.), „Unia Europejska w gospodarce światowej”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Oeconomica 209, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2007, ISSN 0208-6018 str. 103-111.

J. Bilski, M. Janicka, Factors Restricting Access to Banking Services for the SME Sector in Poland, “Review of Economic Sciences”, Technological Educational Institute of Epirus, School of Business Administration and Economics, Branch of Preveza, No.10/2006, str. 143-155.

Janicka M., Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej – początek kolejnego etapu – Zielona Księga, „Bank i Kredyt” nr 9/2005, Narodowy Bank Polski, str. 42-54.

Janicka M., Polski rynek kapitałowy – powstanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w: „Ekonomista” nr 5/2005, str. 673-689.

Janicka M., Perspektywy polskiego rynku kapitałowego a problem podaży i popytu kapitału  w:    J. Brach, J. Rymarczyk (red.), "Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku",  Prace Naukowe nr 836 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,  Wrocław 1999, str. 107-115.

Janicka M., Unia Europejska na drodze do jednolitego rynku finansowego w: J. Bilski, A. Midera (red.), "Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej",  Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2003, str. 103-110.

Janicka M., Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy,  w: "Bank i Kredyt" nr 6/2002, Narodowy Bank Polski, str. 19-31.

Janicka M., Integracja czy izolacja - kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finansowych  w:  "Bank i Kredyt"  nr 4/2001, str. 4-18.

Janicka M., Capital flows and External Imbalances in the Eurozone in: Sławomir I. Bukowski (ed.) Monetary Unions. Background, Advantages and Disadvantages, Nova Science Publishers New York, Inc. 2018; ISBN: 978-1-53614-250-1, pp. 281-302

Janicka M., Supervision on the EU Single Financial Market – attempt to reform w: J. Bilski, E. Feder-Sempach (red.) “EMU an Incomplete Project?” Difin, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7930-961-0, str. 116-130

Bilski J., M. Janicka, Kryzys w strefie euro a nierównowaga zewnętrzna strefy w: T. Gruszecki (red.) „Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-839-1, str. 223-234

Bilski J., M. Janicka, The euro, US dollar and Polish zloty exchange rate correlations, and the construction of the Polish exchange rate regime in years 2000-2011 in: (ed.) A. Hyz, I. Ganas, “Entrepreneurship in the Global Environment: New Challenges in the Post-Crisis Era”,  October 13-14, 2011, Preveza, Greece, str. 93-108 ISBN: 978-960-86583-7-0

Bilski J., M. Janicka, Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro w: S. Bukowski, J. Misala (red.), „Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe”, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7351-423-2, str. 177-195

Janicka M., Directions of Capital Movements in Developing Countries of Asia and Central and Eastern Europe in: S. Bukowski (ed.), “Global Economy Challenges of the 21th Century”, Technical University of Radom, Publishing Office, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-423-2,  str. 196-208

Janicka M., Ograniczanie swobody przepływów kapitałowych – relikt przeszłości czy współczesna praktyka? w: S. Bukowski (red.), „Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy”, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-360-3, str. 55-73

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych w świetle teorii keynesowskiej w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), „Procesy globalizacji”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0, str. 139-148

Janicka M., Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie liberalizacji przepływów kapitałowych w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), „Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu”, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-203-3, str. 175-186

Janicka M., Wskaźniki otwartości kraju na przepływy kapitałowe w:  J. Schroeder, B. Stępień (red.),  „Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji“, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, str. 184-195 ISBN 978-83-7417-272-1

Janicka M., Globalizacja rynków finansowych – historyczny i współczesny wymiar zjawiska w:  J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), „Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie”, materiały konferencyjne, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, str. 334-343

Janicka M., Jednolity rynek finansowy UE w: P. Szukalski (red.), „Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, str. 139-150

Janicka M., Unia Europejska w procesie budowy jednolitego rynku finansowego – implementacja postanowień FSAP w: J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), „Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, str. 37-47

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego w: E. Najlepszy (red.), „Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, str. 458-467

Janicka M., Liberalizacja przepływu kapitału w świetle potencjalnych kosztów i korzyści w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.),  „Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej”, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2005, str. 280-289

Janicka M., Polski rynek kapitałowy w procesie integracji z jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), "Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej", materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2004, str. 239-247

Janicka M., Rynek finansowy Unii Europejskiej w dobie globalizacji w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), "Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki", Prace Naukowe nr 930 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, str. 294-304

Janicka M., Polski rynek kapitałowy w obliczu globalizacji w: J. Bilski, T. Miziołek (red.) "Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową", materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódzki, Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,  Łódź  2001, str. 157-166

Janicka M., The way of the Polish capital market to the financial market of the European Union, w: "Development Perspectives for the Less Developed Regions of Europe",  Technological Educational Institute of Epirus, Preveza 2001, str. 145-159

Janicka M., Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym - szansa czy zagrożenie? w:   "Globalizacja w gospodarce światowej", Instytut Handlu Zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2000, str. 124-135

Janicka M., Polski rynek kapitałowy w perspektywie włączenia w obszar jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w: J. Schroeder (red.) "Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej",  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, str. 133-145

Janicka M., Strategia rozwoju rynku kapitałowego? w: "Nasz Rynek Kapitałowy", Agencja Informacyjna Penetrator, nr 3/2004, str. 29-35

Janicka M., Struktura kapitału napływającego do krajów rozwiniętych i rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Polski w: M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder „Trendy rozwojowe w gospodarce światowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, ISBN: 978-83-7417-750-4, str. 83-92

Janicka M. (red.) Współczesne problemy finansów międzynarodowych, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 6, ISSN: 0208-6018

Janicka M., recenzja monografii: S.I. Bukowski Międzynarodowa integracja rynków finansowych, „Ekonomista” nr 4/2012, ISSN 0013-3205, str. 534-537

Janicka M., Europa źle zintegrowana, “Rzeczpospolita” z dn. 19.04.2012, dział „Opinie”

Janicka M., Pułapki globalizacji, w: "Gazeta Bankowa" 7-13.05.2002, str. 22-24

Janicka M., Centralna Tabela - ostatnie rozdanie?  w:  "Gazeta Bankowa" nr 23/2001, str. 29-32

Janicka M., Prywatyzacja a rynek kapitałowy w:  "Gazeta Bankowa" nr 31/2001, str. 21-23

Janicka M., Fundusze emerytalne a rynek kapitałowy  w: "Nasz Rynek Kapitałowy", Agencja Informacyjna Penetrator,  nr 5/1999, str. 18-21

Janicka M., Quo vadis CTO? w: "Nasz Rynek Kapitałowy", Agencja Informacyjna Penetrator,  nr 1/1999, str. 15-17

Bilski J., M. Janicka (red.), Warunki uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999

 • Międzynarodowe przepływy kapitału w gospodarce globalnej – finanse międzynarodowe
 • Międzynarodowa integracja finansowa – finanse międzynarodowe
 • Unia Europejska i strefa euro – ekonomia międzynarodowa

1) Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw” (Barriers to the use of banking services in financing of the small and medium-sized enterprises’ activity), ID PB 0189/H02/2002/24, Nr 2H02C 05024,

            Projekt realizowany w okresie 1 czerwiec 2003 – 27 lipiec 2005 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Bilski

Charakter udziału w projekcie: wykonawca

            Efekt projektu:  książka J. Bilski, E. Stawasz (red.) (2006), „Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw” (Barriers to the use of banking services in financing of the small and medium-sized enterprises’ activity), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 83-7171-996-5

 

            2) "Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na zmiany kursu walutowego w wybranych reżimach kursowych w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro (The sensitivity analysis of enterprises to changes in exchange rates under selected exchange rate regimes within the framework of Poland’s accession to the euro zone), Nr 1581/B/H03/2009/37,

            Projekt realizowany w okresie 30 wrzesień 2009 - 30 wrzesień 2011, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Bilski

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca

            Efekt projektu: książka J. Bilski (red.) (2012) "Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny" (Effects of exchange rate on foreign trade), PWE, Warszawa, ISBN 978-83-208-2050-8. Współautorstwo dwóch rozdziałów: "Ewolucja polskiego reżimu kursowego, konsekwencje dla handlu zagranicznego"  (Evolution of the Polish exchange rate mechanism, consequences for foreign trade) i "Badanie uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się relacji kursu złotego do euro" (Research on the  enterprises’ export activity, with particular attention given to the PLN/EUR exchange rate)

            Autorzy książki "Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny" otrzymali III Nagrodę Rektora UŁ (zespołową) w 2013 roku.

 

            3) "Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej (Integration of the foreign exchange markets of the selected countries in Central Europe in the prospects of their accession to the ERM II and the EMU) Nr 156/2011

            Projekt realizowany w okresie  1 styczeń 2012 - 31 grudzień 2012, finansowany przez Narodowy Bank Polski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Bilski

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca

            Efekt projektu: monografia J. Bilski, M. Janicka, M. Konarski, (2013) „Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej” (Integration of the foreign exchange markets of the selected countries in Central Europe in the prospects of their accession to the ERM II and the EMU), Materiały i Studia, Zeszyt nr 291, Narodowy Bank Polski, ISSN 2084–6258 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/materialy_i_studia/2013.html

 

            4) "Wpływ importu kapitału na wzrost gospodarczy Polski" (Imports of capital and their impact upon economic growth in Poland)

            Projekt realizowany w okresie 2014 - 2015, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 5.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Bilski

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca

            Projekt w toku realizacji.

 

            5)     Projekty badawcze w ramach badań własnych realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ:

 1. "Polski rynek finansowy w procesie włączania w system wspólnego rynku finansowego Unii Europejskiej" (2004), Nr 505/629, kierownik projektu;
 2. "Liberalizacja przepływu kapitału. Ujęcie teoretyczne i praktyczne" (2006), Nr 505/566, kierownik projektu;
 3. "Liberalizacja przepływu kapitału. Determinanty, korzyści, zagrożenia" (2007), Nr 505/581, kierownik projektu;
 4. "Efekty liberalizacji przepływów kapitałowych w Polsce na tle przemian zachodzących w międzynarodowym systemie walutowym. Ujęcie makroekonomiczne" (2008), Nr 505/0561, kierownik projektu.

            Zbiorczym efektem prowadzonych badań było przygotowanie rozprawy habilitacyjnej "Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski", za którą w 2012 roku otrzymałam II Nagrodę Rektora UŁ.

(szczegółowe informacje w zakładce Katedry dotyczącej projektów badawczych)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - MIĘDZYNARODOWY SYSTEM FINANSOWY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - RYNEK FINANSOWY UE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁOWE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - FINANSE MIĘDZYNARODOWE (FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ)

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź